Rychlý
kontakt
Zavřít okno

Jméno:

E-mail:

Text:

Domů Obchodní podmínky


Kterou variantu?

POROVNEJTE CENY

Proč je e-shop hned správnou volbou?

 • máte možnost vyzkoušení zdarma na 14 dní
 • vyberete si z vlastních šablon a uživatelsky upravíte
 • je jen na vás jaké funkce si zvolíte
 • e-shop hned není opensource řešení a vznikají stále nové moduly
 • pokud vybraný balíček modul nezahrnuje, máte možnost ho jednorázově dokoupit
 • aktualizace v ceně pronájmu
 • kvalitní řešení s podporu profesionálů
 • webhosting zdarma

Porovnat varianty

TIPY

 • Modulární koncepce eshopu vám dovolí pružně rozšiřovat e-shop přesně podle vašich potřeb. A zároveň Vám v začátku dovolí optimálně nastartovat váš projekt použitím jen těch modulů, které potřebujete.

 • Veškeré moduly jsou připravené ve spolupráci s profesionálními obchodníky na základě mnohaletých zkušeností. Můžete využít metodiky již osvědčených postupů.

 • Optimalizace pro vyhledávače je implementována jak v editorech obsahu (metatagy, klíčová slova, title) tak v samotném generování adres formou „hezké“ URL (cool URL) pro výrobky i kategorie.

Vybraný projektStresninosice.cz

Stresninosice.cz

Prestižní eshop zaměřený na prodej velmi konkurenčního auto-moto zboží je díky našemu e-shopu a podpoře SEO velmi úspěšný.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pronájmu e-shopu

1. Definice pojmů

Programem se rozumí software eshophned : systém umožnující správu a provoz internetového obchodu, chápaný jako dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském (autorský zákon) ve znění pozdějších novelizací.

Majitelem softwaru a majitelem autorských práv (tj. osobnostních i majetkových) je .Greep spol s r.o..

Licencí se rozumí právo užívat jednu kopii programu na serverech zajištěných poskytovatelem v souladu s těmito podmínkami.

Poskytovatelem se rozumí

.Greep, s.r.o.
Vlkova 40
130 00 Praha 3
IC: 26499606

Klientem se rozumí uživatel licence programu.

Nájemné je částka, kterou se Klient zavazuje platit Poskytovateli za pronájem obchodu. Nájemné v sobě zahrnuje: právo na užívání licence Eshophned, webhosting a technickou podporu. Nájemné v sobě nezahrnuje: provádění úprav softwaru Eshophned, provádění úprav vzhledu obchodu, nastavení internetové domény, exporty dat z databáze, obnovu dat ze zálohy a další více práce, tyto služby je po předchozí domluvě možné objednat nad rámec ceny nájemného dle aktuální hodinové sazby.

2. Poskytovatel

 1. Poskytovatel umožňuje klientovi používat tento software za podmínek specifikovaných dále v tomto textu.

 2. Poskytovatel vlastní veškerá autorská a majetková práva k programu včetně použité grafiky a dalších prvků se softwarem souvisejících, pokud se nejedná o data vložená klientem výhradně skrze používání programu samotného.

 3. Poskytovatel se zavazuje umožnit klientovi používat tento software po dobu neurčitou, ode dne souhlasu s těmito obchodními podmínkami, dle ujednání vyplývajících z těchto obchodních podmínek.

 4. Poskytovatel se zavazuje provést na přání klienta úpravy vzhledu či funkcí obchodu či jejich rozšiřování za odměnu stanovenou dle aktuální hodinové sazby vzhledem k náročnosti úpravy.

 5. Poskytovatel rozhoduje o délce doby, nutné k provedení úprav či rozšíření definovaných v předchozím bodě.

 6. Poskytovatel má výhradní právo na přístup ke kódu obchodu a jeho změny.

 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu, pokud dojde k úmyslnému poškozování dobrého jména Poskytovatele ze strany Klienta, popřípadě pokud Klient vědomě odmítá spolupracovat s Poskytovatelem (neplatí faktury, neodpovídá na e-maily/volání).

 8. Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Poskytovatel není povinen klienta na tyto změny upozorňovat. Aktuální znění obchodních podmínek poskytovatel zveřejňuje na adrese:
  http://www.eshophned.cz

 9. Poskytovatel posílá klientovi koncem aktuálně předplaceného období e-mailem elektronickou verzi faktury se splatností 14 dnů za licenci a doplňkové služby na příští období.

 10. Poskytovatel má právo umístit na viditelné místo informaci o tom, že je autorem programu.

 11. Strany se dohodly, že poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé použitím programu, zejména pak za škody vzniklé chybnou obsluhou, poskytovatel není zodpovědný za ztrátu zisku nebo jinou komerční škodu. V žádném případě celková výše náhrady všech škod způsobených případným porušením smluvních či zákonných povinností ze strany autora nepřevýší hodnotu nájemného uvedeného v odstavci 3.1 těchto obchodních podmínek, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.

 12. Poskytovatel zajišťuje webhosting aplikace. Webhosting je v rozsahu dle varianty programu které je předmětem pronájmu Klienta. S narůstajícím počtem položek a kategorií zboží narůstá i odezva softwaru, načítání softwaru se stává pomalejší. Provoz softwaru Eshophned s nadlimitním počtem položek zboží či kategorií bude řešen individuálně, případná optimalizace softwaru Eshophned na tuto zvýšenou zátěž nebude součástí nájemného.

 13. Poskytovatel si vyhrazuje právo na neplánované odstávky všech poskytovaných služeb v rámci technické údržby zařízení serverů (v rámci zajištění zvyšování kvality nabízených služeb či v případě poruchy), a to po dobu nezbytnou k provedení a dokončení těchto prací technické údržby.

 14. Poskytovatel provádí pravidelné zálohování systému a databáze Klienta a jejich zabezpečení v nočních hodinách. Poskytovatel uchovává každodenní zálohu za poslední 4 dny. Případná obnova dat ze zálohy není zahrnutá v ceně pronájmu.

 15. Poskytovatel se zavazuje nezneužít osobních dat uživatelů obchodu.

 16. Poskytovatel se zavazuje aktualizovat verzi systému Eshophned na nejnovější možnou.

 17. Poskytovatel si vyhrazuje právo navýšit měsíční nájemné podle bodu 3.1 těchto obchodních podmínek. O tomto navýšení Poskytovatel Klienta informuje e-mailem nejméně 1 měsíc před navýšením nájemného. Ve lhůtě mezi oznámením a navýšením je Klient oprávněn ukončit spolupráci s Poskytovatelem s dvouměsíční výpovědní lhůtou s měsíčním poplatkem účtovaným do doby před plánovaným navýšením.

 18. Poskytovatel si vyhrazuje právo navýšit měsíční nájemné v případě, že provoz Klientovy aplikace neúměrně zatěžuje server a tím rostou Poskytovateli náklady na jeho provoz. Postup bude řešen dohodou, prostým zvýšením nájemného, zřízením virtuálního serveru pro aplikaci Klienta nebo instalací samostatného serveru. Za přípravu serveru nebo virtuálního serveru bude klientovi účtován poplatek dle standardní hodinové sazby.

 19. Poskytovatel se zavazuje dodržovat tyto pravidla pro tvorbu cenových kalkulací úprav systému Eshophned na míru, implementaci vlastního webdesignu, kodérské, grafické a programátorské úpravy: Všechny zpracované a zaslané kalkulace klientovi jsou uvedeny bez DPH. Cenová nabídka je vždy platná maximálně 1 měsíc od jejího vypracování. Pro kalkulace úprav na míru se vychází z aktuálních hodinových sazeb dle druhu prací. Minimální účtovatelný čas je 0,5 hodiny. V případě realizace se vždy vychází ze skutečné hodinové náročnosti provedení, odhadovaný a skutečný čas se může lišit, maximální rozptyl odhadu a skutečného času je 1,5. Tento rozptyl se vztahuje také na všechny úpravy a doplňkové práce, na které byla vystavena faktura na zálohu. V případě složitějších kalkulací úprav budou tyto zpracovány za předem dohodnutý poplatek, v případě realizace kalkulované úpravy nebude poplatek vyúčtován.

 20. Poskytovatel se zavazuje poskytnout klientovi záruku na úpravy systému Eshophned na míru, implementaci vlastního webdesignu, kodérské a programátorské úpravy v délce trvání 1 měsíc od implementace. Za okamžik vzniku práva na záruku se považuje zaslání emailu poskytovatelem klientovi s oznámením o implementaci funkce.

 21. Strany se dohodly, že reklamace služeb budou kvůli zpětné evidenci a archivaci řešeny výhradně emailovou komunikací.

3. Klient

 1. Objednávka licence software Eshophned se pro Klienta stává závaznou okamžikem odeslání objednávkového formuláře na pronájem e-shopu. Od tohoto okamžiku se Klient zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky.

 2. Klient se zavazuje platit Poskytovateli za pronájem obchodu částku stanovenou dohodou s Poskytovatelem, dále bude označováno jako nájemné. Nedohodnou-li se strany jinak, uplatňuje se cena stanovená ceníkem Poskytovatele aktuálním ke dni vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Měsíční poplatek za pronájem obchodu může být případně navýšen o částku vyplývající z předchozích bodů těchto obchodních podmínek. Platba nájemného není podmíněná zobrazováním internetového obchodu na internetové doméně vlastněné klientem.

 3. Klient má možnost vyzkoušet si software Eshophned nezávazně a zdarma v rámci demoverze na 14 dní. Odesláním objednávky na pronájem e-shopu klient vyjadřuje svůj souhlas s funkčností softwaru Eshophned, jeho ovládáním a rozsahem funkcí.

 4. Klient se zavazuje v případě jeho požadavku na stornování již vystavené objednávky uhradit manipulační poplatek 500 Kč bez DPH za práce spojené s vystavením a stornováním objednávky.

 5. Klient se zavazuje v případě změny fakturačních údajů poskytovateli dodat nové údaje.

 6. Klient se zavazuje bezvýhradně dodržovat autorská práva poskytovatele podle platných zákonů České republiky.

 7. Klient se zavazuje dodržovat veškerá práva poskytovatele, vyplývající z těchto obchodních podmínek.

 8. Klient má právo být informován e-mailem nejméně 1 měsíc před navýšením měsíční ceny za licenci.

 9. Klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení týkajících se produktů Majitele softwaru na kontatkní údaje zadané při závazné objednávce.
 10. Klient nesmí provádět prodej, pronájem, leasing, sublicence, zapůjčení nebo převod licence, kopií programu, souvisejících materiálů nebo práv vyplývajících z těchto obchodních podmínek. Měnit, zpětně překládat nebo dekompilovat program nebo jeho části. Odblokovávat, rušit nebo obcházet ochranný systém, použitý u programu.

 11. Klient má právo požadovat bezplatnou technickou podporu Poskytovatele v rozsahu definovaném v bodě 4 těchto obchodních podmínek.

 12. Klient je výhradním vlastníkem veškerých položek obchodu a ručí za jejich obsah.

 13. Klient je odpovědný za nakládání s osobními daty uživatelů obchodu.

 14. Klient se zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno poskytovatele. A dále se nebude podílet na:

  1. využívání programu pro rozesílání nevyžádaných e-mailů (spam) a řetězových e-mailů

  2. poskytování nelegálního software a audiovizuálních souborů. V opačném případě je poskytovatel oprávněn tento nelegální software a audiovizuální soubory odstranit.

  3. odesílání zpráv nebo nabízení ke stahování soubory obsahující viry, trojské koně a jiné nebezpečné programy

  4. pokoušení se proniknout na účty (stránky, diskové prostory apod.) jiných klientů poskytovatele

  5. zveřejňování informací, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR a dobrými mravy

4. Technická podpora

 1. Poskytovatel tímto zabezpečuje klientovi technickou podporu k užívání softwaru Eshophned.

 2. Technickou podporou se rozumí zajištění technické a uživatelské podpory v souvislosti s používáním a obsluhou softwaru Eshophned, zajištění poradenství ohledně práce se softwarem Eshophned, řešení problémů.

 3. Definice závad:

  1. Kritické závady: Kritické závady jsou závady softwaru Eshophned takového charakteru, které jsou zásadní překážkou v běhu softwaru Eshophned a znemožňují zásadním způsobem jeho využití pro provozování internetového obchodu. Konkrétně se jedná o tyto závady: chyba odeslání objednávky, chybné údaje v objednávce po odeslání, nefunkční vkládání do košíku, chyba zpracování objednávky v administraci, internetový obchod se nenačítá na jeho vlastní internetové adrese.

  2. Ostatní závady: Za ostatní závady softwaru Eshophned jsou považovány všechny závady, které nejsou výslovně uvedeny v odst. 4.1 jako kritické závady.

 4. Nahlašování závad a reakční doby: Uplatnění nároku na odstranění závady musí být klientem podáno neprodleně po zjištění závady. Klient je povinen v oznámení závadu specifikovat, je-li to možné uvést identifikační údaje k objednávce či zboží, jehož se závada týká.

  1. Kritické závady: Technická podpora je poskytována v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin primárně na emailu: info@eshophned.cz, sekundárně pro urychlení řešení závady je možný také telefonický kontakt: +420 777 322 814 . Klient může být poskytovatelem po telefonickém nahlášení závady požádán o zaslání emailu s podrobnými identifikačnímu údaji k závadě. Garantovaná reakční doba je 1 pracovní den (časová jednotka v délce 8 hodin v rámci pracovní doby mezi 9:00 až 17:00) od doručení emailu s popisem závady na výše uvedenou emailovou adresu.

  2. Ostatní závady: Technická podpora je poskytována v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin na emailu: info@eshophned.cz. Garantovaná reakční doba je 5 pracovních dnů od doručení emailu s popisem závady na výše uvedenou emailovou adresu.

 5. Výše uvedené kontakty pro poskytování technické podpory na emailu a telefonu mohou být poskytovatelem změněny.

 6. Šablony webdesignu a webdesign na míru jsou optimalizovány pro internetové prohlížeče op. sys. Windows:  IE8, Firefox 3,5+, Google Chrome, Safari 5. Vzhled webdesignu v různých internetových prohlížečích může být mírně odlišný, tato odlišnost je dána rozdílnými vlastnostmi těchto prohlížečů, nejedná se o závadu softwaru Eshophned. Administrace softwaru Eshophned je funkční a testovaná pro internetové prohlížeče Firefox 3+ a IE8.

5. Ukončení poskytování služeb

 1. Při porušení libovolného ustanovení daného těmito obchodními podmínkami druhou stranou má poškozená strana právo okamžitě ukončit obchodní vztah založený souhlasem s těmito obchodními podmínkami, přičemž druhé straně nevzniká nárok na náhradu.

 2. V případě, že se klient rozhodne ukončit tento obchodní vztah, je povinen podat poskytovateli výpověď k užívání licence. Výpovědní lhůta činí dva celé kalendářní měsíce, tyto měsíce je Klient povinen uhradit nájemné podle bodu 3.1 jako za normálních podmínek. Výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi poskytovateli.

 3. V případě prodlení Klienta s placením faktur více než 7 dní po datu splatnosti je Poskytovatel oprávněn pozastavit provoz softwaru, a to až do doby úplného vyrovnání všech závazků. V takovém případě je Poskytovatel povinen Klienta upozornit písemně nebo prostřednictvím e-mailu minimálně 48 hodin před pozastavením Díla.

 4. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn vyfakturovat poplatek, dle ceníku doplňkových služeb, za pozastavení a opětovné spuštění Díla do provozu. Poskytovatel neručí za případné finanční ztráty Uživatele způsobené pozastavením Provozu Díla z důvodu prodlení.V případě že klient nevyrovná závazky po splatnosti to 30 kalendářních dnů, budou data smazána. Pokud klient nedoručí výpověď poskytovateli ani po smazání dat, tj. 35 dnů po splatnosti nájemného k licenci, bere se za datum výpovědi klienta den smazání dat ze serveru poskytovatele. Od tohoto data se pak počítá výpovědní lhůta dle bodu 5.2.

 5. Ukončením tohoto obchodního vztahu není dotčena platnost ani účinnost ustanovení, která se týkají výkonu autorských práv a všechna další ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení účinnosti Smlouvy.

 

Na objednávku Ceník variant Popis modulů

 


Máte zájem vyzkoušet E-shop hned na 14 dní zdarma?

Vyzkoušejte si E-shop hned na 14 dnů zdarma. Vyplňte a odešlete následující formulář, přístup do Vaší soukromé demoverze Vám bude zaslán na email. Můžete ji ihned začít plnit vlastním zbožím. Vybranou variantu i šablonu si můžete v administraci E-shopu po zkušební dobu libovolně měnit.

Během zkušební doby je E-shop plně funkční, jen běží na zkušební doméně.
Tato objednávka není závazná a můžete jí kdykoliv zrušit.

* Jméno a Příjmení  
 
* E-mail
 
Telefon
 
Varianta
 
 
* Opište kód z obrázku:
noalt

 
O E-shopu
Rychlý kontakt
E-shop Hned
Sladkovského nám. 525/1
130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 222 361 293
Gsm: +420 777 322 814
E-mail: info@eshophned.cz